Дубівська громада

Волинська область, Ковельський район

Прогноз бюджету Дубівської сільської територіальої громади на 2022-2024 роки

Дата: 06.09.2021 10:49
Кількість переглядів: 369

Прогноз бюджету Дубівської сільської

територіальної громади

на 2022–2024 роки

 

(03509000000)

кодбюджету

 

І.Загальна частина

 

Прогноз бюджету Дубівської сільської територіальної громади на 2022 –2024 (далі – Прогноз) роки ґрунтується на положеннях Бюджетного кодексуУкраїни,Бюджетноїдеклараціїна2022–2024роки,схваленоїпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід31.05.2021№548,ПрограмидіяльностіКабінету МіністрівУкраїни,затвердженоїпостановоюКабінетуМіністрівУкраїни від 12.06.2020 № 471, Національної економічної стратегії на період до2030року,затвердженоїпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід03.03.2021

№ 179, Стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади .

ПрогнозскладенозметоюдотриманнявимогБюджетногокодексуУкраїнивчастиніобов’язковостіскладаннядокументусередньостроковогобюджетногопланування,щовизначаєпоказникимісцевогобюджетунасередньостроковийперіодієосновоюдляскладанняпроектумісцевогобюджету,складанняпланівдіяльностіголовнимирозпорядникамикоштівбюджету сільськоїтериторіальноїгромади,формуваннянимиефективноїтаспроможної мережі підвідомчих установ, здійснення своєчасних підготовчихзаходівзїїформування.

Основнимизавданнямибюджетноїполітикинатериторії сільськоїтериторіальної громади в середньостроковій перспективі залишаються, як і впопередніроки,забезпеченнянаданнябюджетнимиустановамиякіснихсоціальнихпослугнаселеннюгромади,фінансовезабезпеченнявиконаннядержавних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвиткувідповідно до законодавства, підтримка і розвиток окремих напрямів і галузейдіяльностісуспільствавмежахфінансовоїспроможностібюджету сільськоїтериторіальної громади.

Прогнозна2022–2024рокиміститьцілідержавноїірегіональноїполітики на місцевому рівні у відповідній сфері діяльності, формування та/абореалізацію якої забезпечують головні розпорядники коштів бюджету сільськоїтериторіальної громади, та показники їх досягнення на 2022–2024 роки умежах визначенихграничних показниківвидатків.

Очікуванимирезультатамиреалізаціїбюджетноїполітикивсередньостроковійперспективієсвоєчаснавиплатазаробітноїплатипрацівникамбюджетнихустановтанедопущенняутворенняпростроченоїкредиторськоїзаборгованостізатакимивиплатами,своєчаснаоплатаенергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, які фінансуються збюджету сільської територіальноїгромади,забезпеченняналежногоспівфінансуванняпроектівтазаходів,якізабезпечуютьсязарахуноктрансфертівздержавногобюджетуурозмірах,визначенихзаконодавством,недопущенняутворенняпростроченоїзаборгованостізавидаткамибюджету сільської територіальноїгромади,фінансовезабезпеченнявиконаннявласнихтаделегованихповноважень сільською радою, фінансове забезпечення виконання головними розпорядникамибюджетнихкоштівїхпланівдіяльності,упорядкуваннямережібюджетнихустанов,якабзабезпечуваладосягненняметиіцілейїхдіяльностізмаксимальноюефективністюта мінімальними затратами.

РазомзтимпоказникиПрогнозуможутьперебуватипідвпливомпотенційних чинників як макроекономічного середовища, так і спонтанних дійчи рішеньцентральнихорганіввлади.

ПоказникиПрогнозуможутьзмінюватисьвнаслідок:

 • підвищенняфактичнихцінітарифівнаенергоносіїпонадрівень,визначенийуБюджетній декларації;
 • прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшеннявидатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу наїх виконання;
 • невиконання доходної частини внаслідок невиконання цілей розвитку,визначених устратегіїгромади;
 • фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівнянозрівнем,прийнятимуБюджетнійдекларації;
 • визначенняміжбюджетнихтрансфертів(освітнясубвенція,базовадотація, додаткові дотації) в обсягах, що не забезпечують фінансування установнарівні,визначеномузаконодавством;
 • зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршеннястану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чивимагаютьдодатковихвидатківзбюджетугромади.

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль громади,тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскількиу разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе допогіршеннярівнязабезпеченостівласнихтаделегованихповноважень,скорочення існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителямгромади чи згортання низки проектів, які вже реалізуються чи плануються довиконання.

ХочаПрогнозєвиключноорієнтиромдляскладанняпроектубюджетусільськоїтериторіальноїгромади,фактичніпоказникипроектубюджетунаконкретнийплановийбюджетнийперіодвідрізнятимутьсявіданалогічнихпоказників,щомістятьсяуПрогнозі,оскількибазуватиметьсянадетальних,анеузагальненихрозрахункахобсягіввидатків,обґрунтованихголовнимирозпорядникамикоштівбюджетугромадивідповіднодовимогІнструкціїзпідготовки бюджетних запитів, та конкретних обсягів трансфертів з державногобюджетуіумовїхвикористаннявплановомубюджетномуперіоді.

 

ІІ.Основніпрогнозніпоказникиекономічногота

соціальногорозвитку

 

 

№з/п

Назвапоказника

Одиницявиміру

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

1.

Чисельністьнаявногонаселення

тис. осіб

7100

7120

7140

 

2.

Загальнийприрістнаселення

осіб

17

20

20

 3.

Кількістьмалихпідприємств

од.

64

65

     65

 

4.

Кількість підприємців-фізичних осібзареєстрованихякплатникиподатків

од.

148

150

150

 

    5.

Середньомісячназаробітнаплатапрацівників

грн

13952,0

15277,0

16315,0

 

 

 

     6.

Рівеньбезробіття населення,визначеного за методологією МОП, увіці 15-70 років, у % до економічноактивногонаселення відповідноївіковоїгрупи

 

 

%

 

 

0,7

 

 

0,9

 

 

0,8

 

                         

 

Протягом 1 півріччя 2021 року забезпечувалась реалізація завдань та заходівПрограмиекономічногоі соціальногорозвитку Дубівської сільської територіальноїгромади .

ВиконаннязавданьтазаходівПрограмиздійснювалисьзатрьоманапрямкамиспрямованиминарозв’язанняпроблемрозвиткугромадитадосягнення поставленихцілей:

                  - економічнийрозвитокгромадитапідвищенняконкурентоздатності;

 • розвитокінфраструктуригромадитасистеминаданнясоціальнихпослуг;
 • створеннясприятливих умовдлязалученняінвестицій.

 

Середньообліковачисельністьпостійногонаселенняу2021роцісклала7083 осіб, що становить 99,5% до 2020 року. Зменшення чисельності населеннявідбулосязарахунокприродногоскороченняна34особи.

Агропромисловийкомплексгромадиналічує4 активнихсільськогоспода-рських підприємств.Наявність всіх сільськогосподарськихугідьна території Дубівської сільської територіальної громади складає  11400,4 га, втомучисліріллястановить5892,63га.

ПротягомІпівріччя2021рокуна   території   громади   зареєстровано150 фізичних осіб-підприємців. Кількість підприємців-фізичних осіб зменшиласьвпорівнянніз2020рокомна 26осіб,або17,3%.

Станом на 01.07.2021 збір податків, зборів та інших обов’язкових платежівдо бюджетів усіх рівнів становить 4159,5 тис. грн., що на 16,6% більше, ніж засічень-червень 2020року.

Доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади (без трансфертів) за 6 місяців2021рокусклали10349,8 тис.грн.,щона12,2%більше,ніжу2020році.

Загальна сума міжбюджетних трансфертів за звітний період збільшилась на39,8%ісклала23247,2тис.грн.

Загальнівидаткибюджетусільської територіальної громадиуІпівріччі2021рокузбільшилисьупорівнянні зминулимрокомна30,4%ісклали31887,8тис.грн.

Рівень дотаційності бюджету (частка базової дотації в доходах загальногофонду бюджету сільської громади) у  2021 році становить 8,0%.

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків бюджетусільської громади(безурахуваннявласнихнадходжень)узвітномуроцідорівнює2,1%.

Середньомісячназаробітна   плата   одногоштатногопрацівникаскладає12871грн.,щона51%більшеаналогічногопоказника2020року.

Заборгованістьізвиплатизаробітноїплатистаномна01.07.2021відсутня.

 

 

                      ІІІ.Загальніпоказникибюджету

Загальні показники, прийняті у Прогнозі (додаток 1):на2022рік:

доходимісцевогобюджетуусумі 65029338 грн,утомучислі:

загальногофонду - 63756011,00грн,   спеціального   фонду -1273327,00грн;

видаткимісцевогобюджетуусумі 65029338,00грн,утомучислі:загального   фонду– 63756011,00 грн,   спеціального    фонду -1273327,00грн;

на2023рік:

доходимісцевогобюджетуусумі 71489693,00грн,утомучислі:загального фонду – 70161731,00грн, спеціального фонду – 1327962,00грн;

видаткимісцевогобюджетуусумі71489693,00грн,утомучислі:загального          фонду 70161731,00грн,         спеціального      фонду-1327962,00 грн;

на2024рік:

доходимісцевогобюджетуусумі 74706009,00грн,утомучислі:загального фонду – 73215212,00грн, спеціального фонду – 1490797,00грн;видаткимісцевогобюджетуусумі74706009,00грн,утомучислі:загальногофонду–73215212,00 грн,спеціальногофонду–1490797,00гривень.

 

ІV.Показникидоходівбюджету

 

Показникидоходівбюджетунаведеніудодатку2допрогнозубюджетуДубівської сільськоїтериторіальноїгромади на2022-2024роки.

ПрирозрахункупрогнозудоходівбюджетуДубівської сільської територіальної громадина2022-2024рокивраховувалисяосновніпрогнозніпоказникиекономічногоі соціальногорозвитку України,нормподатковоготабюджетногозаконодавства.

При плануванні бюджету в дохідній частині враховувалися фактори впливуна збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету: ріст фонду оплатипраці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю; рістмінімальноїзаробітноїплати;рістрозмірупосадовогоокладупрацівникаIтарифногорозрядуЄдиноїтарифноїсітки;іншічинники,щовпливаютьнанадходженняплатежівдобюджету(податковийборг,пільги,встановленімісцевою радою, тощо). При плануванні доходів на 2022 - 2024 роки врахованонаступнісуттєвізміни:

 • відміна пайового внеску з 2021 року відповідно до Закону України від20.09.2019№132-ІХ"ПровнесеннязмінвдеякізаконодавчіактиУкраїнистосовностимулюванняінвестиційної діяльності вУкраїні";
 • застосуванняіндексуспоживчихцінза2017-2023роки,якийвикористовуєтьсядлявизначеннякоефіцієнтаіндексаціїнормативноїгрошовоїоцінкиземельнаселенихпунктівтаіншихземельнесільськогосподарськогопризначення,врозмірі100відсотківвідповіднодоЗаконуУкраїнивід23.11.2018№ 2628-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких іншихзаконодавчихактівУкраїнищодопокращенняадмініструваннятапереглядуставококремихподатківізборів".

Найбільшупитомувагуувласнихдоходахзагальногофондузаймаютьподатоктазбірнадоходифізичнихосіб,податокнамайно таєдинийподаток.

 

Доходизагальногофонду(безурахуваннятрансфертів)

грн

Роки

2022рік

2023рік

2024рік

Загальнийфонд,у т.ч.

23175200,00

25492720,00

28041992,00

Податоктазбірнадоходи

фізичнихосіб

11950000,00

13145000,00

14459500,00

Питомавага,%

51,5

51,6

51,6

Податокнамайно

4283000,00

4711300,00

5182430,00

Питома вага,%

18,4

18,4

18,4

Єдинийподаток

5814000,00

6395400,00

7034940,00

Питомавага,%

25,0

25,1

25,0

 

Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показникомдля розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичнихосібєфондоплатипрацінайманихпрацівників.

Розрахунокпрогнозунадходженьподаткунадоходифізичнихосібна2022–2024рокиздійсненозурахуваннямочікуваногообсягуфондуоплатипраці,рівнясередньоїзаробітноїплати,збільшеннямінімальноїзаробітноїплати, а також наявної бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб ізміндоподатковогозаконодавства.

Основнічинники,яківплинутьнанадходженняподаткунадоходифізичних осіб:

  • збільшеннямінімальноїзаробітноїплати(з1січня2022року–6500,0грн,з1жовтня2022року–6700,0грн,з1січня2023року–7176грн,з1січня2024року– 7 665,0грн);
  • зниження податкового навантаження на громадян за рахунок наданняподаткової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму дляпрацездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохіднеперевищує1,4прожитковогомінімумудляпрацездатнихосіб;
  • легалізаціявиплатизаробітноїплатитаінше.

 

Збільшеннянадходженьпоєдиномуподаткуплануєтьсязарахунокзбільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальноїзаробітноїплатитазростанняміндексуцінвиробників промисловоїпродукції.

Прирозрахункуподаткуврахованопо:

а) платникам – фізичним особам 1 групи – зростання розміру прожитковогомінімуму для працездатних осіб, у зв’язку з тим, що ставка збору встановлюєтьсявідйогорозміру;

б) платникам – фізичним особам 2 групи – зростання розміру мінімальноїзаробітноїплати,узв’язкузтим,щоставказборувстановлюєтьсявідїїрозміру;

в)платникам3групи(юридичнітафізичніособи)–збільшенонапрогнознийіндексцінвиробниківпромислової продукції.

 

Прогнозні надходження плати за землю в бюджет громади обраховані зурахуванням як об’єктивних так і суб’єктивних факторів, а також без врахуванняіндексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок і планується на рівні2021року.

 

Обсягміжбюджетнихтрансфертівздержавногобюджетудобюджетусільської територіальноїгромадипрогнозується:

-базовадотація : у 2022році– 3310200,00грн; у 2023році–3905900,00 грн;

2024році– 4611200,00 гривень;

-освітнясубвенція: у 2022році–36567200,00 грн; у 2023 році– 40050100,00грн; у 2024році–42783000,00 гривень;

 

Прогнозні   показники    спеціального   фонду    сільського бюджету                            (безурахуванняміжбюджетнихтрансфертів)складаютьна:

–    2022рікусумі 1273327,00грн;

–    2023рікусумі1327962,00грн;

–    2024рікусумі 1490797,00гривень.

V.Показникифінансуваннябюджету,показникимісцевогоборгу,гарантованогоАвтономноюРеспублікоюКрим,обласноюрадоючитериторіальноюгромадоюміста боргута наданнямісцевихгарантій

 

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках непередбачається, оскількидоходи та видатки збалансовані між собою, видаткинаобслуговуваннямісцевогоборгу тамісцевихгарантійнепрогнозуються,оскільки запозичення до бюджету міської територіальної громади та наданнягарантій не плануються і на початок 2022 року боргові зобов’язання відсутні(додатки4,5доПрогнозуне складались).

 

VІ.Показникивидатківбюджету танаданнякредитів збюджету

 

Граничніпоказникивидатківмісцевогобюджетуголовнимрозпорядникамкоштів:

на2022рікусумі 64737988 грн,утомучислівидаткизагальногофонду–63464661грн,спеціальногофонду–1273327,00грн;

на2023рікусумі 71180283 грн,утомучислівидаткизагальногофонду–69852321,00грн,спеціальногофонду–1327962,00грн;

на 2024 рік у сумі 74378959,00грн, у тому числі видатки загальногофонду–72888162,00 грн,спеціального фонду- 1490797гривень.

Інформаціящодо показниківвидатковоїчастинимісцевогобюджету насередньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена удодатку4 доПрогнозу.

 

Інформаціящодо показниківвидатковоїчастинимісцевогобюджету насередньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків такредитуваннябюджетунаведенаудодатку5доПрогнозу.

 

Граничні    показники    видатків    місцевого    бюджету    по                          головномурозпорядникукоштів –Дубівській сільській раді Ковельського району:

на2022рікусумі 9826171,00грн,утомучислівидаткизагальногофонду–9379771,00грн,спеціальногофонду– 446400,00грн;

на2023рікусумі 11164653,00грн,утомучислівидаткизагальногофонду–10707393,00 грн,спеціальногофонду– 457260,00грн;

на 2024 рік у сумі 11099395,00грн, у тому числі видатки загальногофонду–10522785,00грн,спеціальногофонду– 576610 гривень.

 

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Дубівської сільськоїрадиєзабезпеченнявиконанняКонституції,законівУкраїни,нормативнихактів Кабінету Міністрів України,іншихнормативно-правовихактів; виконання регіональних і місцевих програм соціально-економічного такультурного розвитку; виконання покладених завдань; сприяння впровадженнюпроектнихрішень,організаціязаходів,спрямованихнапокращенняінвестиційного та інноваційного клімату громади; взаємодія з іншими органамимісцевогосамоврядування;забезпеченнявзаємодіїзгромадськимиорганізаціями; задоволення потреби населення громади в інформації; реалізаціянаданих державою, а також делегованих повноважень; забезпечення напряміврегуляторноїполітикигромадитаадміністративнихпослуг;формуванняінвестиційно привабливогоіміджугромади.

Також, є забезпечення соціальною підтримкою танаданнямсоціальнихпослугвразливимверствамнаселення,зокремаособампохилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичноїоперації, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,сім’ямтаособам,якіперебуваютьускладнихжиттєвихобставинах,малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, якізгідноіззаконодавствомУкраїнимаютьправонапільги,сім’ямтадітям;сприяння запобіганню та протидії домашнього насильства, торгівлі людьми;створенняналежнихумовдляінтеграціїтаповноцінноїучастівжиттісуспільства дітей з інвалідністю; забезпечення рівних прав і можливостей жінокічоловіків;організаціяоздоровленнядітей,якіпотребуютьособливоїсоціальноїуваги та підтримки; посилення рівня соціального захисту населеннягромади.

Основними цілями єзабезпеченняреалізаціїнатериторіїгромадизавданьв галузіжитлово-комунальногогосподарства, у тому числі:благоустроюнаселенихпунктів,поводженнязпобутовимивідходами; утримання житлового фонду вналежному стані;здійсненняпоточногоремонтудоріг;забезпечення охорони навколишнього природного середовища, раціональноговикористання,відтворення таохорониприродних ресурсів.

 

Граничні показники видатків місцевого бюджету головному розпорядникукоштів–відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Дубівської сільської ради:

на 2022 рік у сумі грн, у тому числі видатки загальногофонду– 241863125,00 грн,спеціального фонду–8175289,00грн;

на 2023 рік у сумі 272 717 054,00 грн, у тому числі видатки загальногофонду–263745815,00грн,спеціального фонду–8971239,00грн;

на 2024 рік у сумі290 652 287,00 грн, у тому числі видатки загальногофонду–280805500,00грн,спеціального фонду–9846787,00грн.

Основнимицілямидержавноїполітикинамісцевомурівнівідділу в галузіосвітиєреалізаціяправадітейназдобуттязагальноїсередньоїосвіти(забезпечення рівних можливостей)відповіднодо освітніх потреб особистостіта її індивідуальних здібностей та можливостей; забезпечення сталого розвиткудошкільної освіти та виховання дітей; забезпечення сталого розвитку потребдівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти; організація відпочинку і дозвіллядітей.

Основнимицілямидержавноїполітикинамісцевомурівнів галузіохорони здоров’яє підвищенняефективностізаходівзпрофілактики,ранньоговиявленняталікуваннязахворювань, наданнясвоєчасноїтакваліфікованоїмедичної та лікарськоїдопомоги, забезпеченнясоціальної справедливості ізахиступравгромадяннаохоронуздоров’я.

Основнимицілямидержавноїполітикинамісцевомурівні відділув галузі культури,молодітаспорту - єствореннясприятливихумовдлярозвиткуісамореалізаціїукраїнськоїмолоді,формуванняїїгромадянськоїпозиціїтанаціонально-патріотичноїсвідомості;гарантуванняправгромадянусферікультури,задоволеннякультурнихпотреб;створенняумовдлятворчогорозвиткуособистості,підвищення культурного рівня, формування здорового способужиття,  фізичного розвитку, проведення фізично-оздоровчих та спортивнихзаходів серед населення, забезпечення діяльності мережі закладів культури.

 

Граничні показники видатків місцевого бюджету головному розпорядникукоштів–Фінансовомувідділу Дубівської сільської ради:

на2022рікусумі1462256,00 грн,утомучислівидаткизагальногофонду

1462256,00 грн;

на2023рікусумі1607410,00грн,утомучислівидаткизагальногофонду

1607410,00 грн;

на2024рікусумі1721610,00грн,утомучислівидаткизагальногофонду

1721610,00  грн.

Основними цілями державної політики на місцевому рівніФінансовоговідділу є здійснення функцій зі складання прогнозів місцевого бюджету,складання,виконаннямісцевогобюджету,контрользавитрачаннямкоштіврозпорядникамибюджетнихкоштів;забезпеченняефективногоіцільовоговикористаннябюджетнихкоштіввмежахповноважень,визначенихзаконодавством;розробленняпропозиційщодоудосконаленняметодівфінансовогоібюджетногоплануваннятаздійсненнявитрат;здійсненнязагальноїорганізаціїтауправліннявиконанняммісцевогобюджету,координаціявмежахсвоєїкомпетенціїдіяльностіучасниківбюджетногопроцесу з питань виконання бюджету, а також інших функцій, пов’язаних зуправліннямкоштами місцевогобюджету.

 

В Прогнозі враховано ґендерні аспекти у відповідній сфері/галузі з оглядуназабезпеченнявідповіднихпотребтазадоволенняґендернихінтересівузакладах,щофінансуютьсязмісцевогобюджету,інормтанормативівзабезпеченнявідповідних категорій,визначених законодавством.

Також при складанні Прогнозу враховановплив на показники видатківмісцевого бюджету змін до нормативно-правових актів, у першу чергу, розмірівмінімальноїзаробітноїплати,першоготарифногорозрядуЄдиноїтарифноїсітки, змін у мережі бюджетних установ/закладів та у структурі і чисельності їхпрацівників,тощо.

 

VIІ.Бюджетрозвитку

 

Навиконанняінвестиційнихпроектівбюджетніпризначеннянепередбачаються.

 

 

VIІI.Взаємовідносинибюджетузіншимибюджетами

 

Обсягміжбюджетнихтрансфертівздержавногобюджетудобюджетусільської територіальноїгромадипрогнозується:

2022рік–39877400,00 грн;

2023рік–43956000,00грн;

2024рік–47394200,00грн,

у томучислі:

-базовадотація:

2022рік–3310200,00грн;

2023рік–3905900,00 грн;

2024рік–4611200,00грн;

 

-освітнясубвенція:

2022рік–36567200,00 грн;

2023рік–40050100,00грн;

2024рік–42783000,00грн;

 

Обсяг міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів до бюджету сільської територіальної громади прогнозується :

2022 рік -703411,00 грн;

2023 рік – 713011,00 грн;

2024 рік – 731920,00грн;

у тому числі:

-  інша субвенція на на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Облапи за рахунокіншої субвенції з бюджету Голобської селищної територіальної громади :

2022 рік -522611,00грн;

2023 рік – 522611,00 грн;

2024 рік – 532000,00грн;

 

-  інша субвенція на на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Облапи за рахунок іншої субвенції з бюджету Люблинецької селищної територіальної громади :

2022 рік -180800,00грн;

2023 рік – 190400,00 грн;

2024 рік – 199920,00грн;

Прогнозом  передбачено   надання   з   бюджету   сільської    територіаль-ноїгромадиміжбюджетних трансфертів:

 

 1. Бюджету Ковельської міської територіальної громади – інша субвенція змісцевого бюджету :на матеріальні стимули для працівників лікувально-профілактичних закладів первинного рівня;на оплату послуг по реабілітації дітей-інвалідів громади в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Ковель;на оплату енергоносіїв закладів охорони здоров'я:

2022рік–424918,00грн;

2023рік–462838,00грн;

2024рік–492005,00грн.

 

 1. БюджетуСтаровижівської селищноїтериторіальноїгромади–іншасубвенція з місцевого бюджету на матеріальні стимули для працівників лікувально-профілактичних закладів первинного рівня;на утримання об'єднаного трудового архіву сіл, селища Старовижівського району;на оплату енергоносіїв закладів охорони здоров’я

2022рік–271978,00грн;

2023рік–294133,00грн;

2024рік–313157,00грн.

 

IX.Іншіположеннятапоказникипрогнозубюджету

 

При   складанні   Прогнозу   застосовані   такі    основні                  макропоказникиекономічного і соціальногорозвиткуУкраїни:

Назвапоказника

2022

(прогноз)

2023

(прогноз)

2024

(прогноз)

Індексспоживчихцін(ІСЦ):

грудень до грудня попереднього року,відсотки

 

106,2

 

105,3

 

105,0

Індексцінвиробників(ІЦВ):

грудень до грудня попереднього року,відсотки

 

107,8

 

106,2

 

105,7

 

Підчасформуваннявидатковоїчастинина2022–2024рокиврахованотакіпоказники:мінімальноїзаробітноїплати:

з01 січня2022року–врозмірі6 500 грн,

з01 жовтня2022року–врозмірі6700 грн;

з01 січня2023року–врозмірі7 176 грн;

з01 січня2024року–врозмірі7 665 грн;

посадовогоокладупрацівникаІтарифногорозрядуЄдиноїтарифноїсітки:

з01 січня2022року–врозмірі2 893 грн,

з01 жовтня2022року–врозмірі2 982 грн;

з01 січня2023року–врозмірі3 193 грн;

з01січня2024року–врозмірі3411 гривень.

 

прожитковогомінімуму:

 

2022рік

2023рік

2024рік

зсічня

злипня

згрудня

зсічня

злипня

згрудня

зсічня

з липня

згрудня

Прожитковиймінімум,грн:на

однуособу

 

2393

 

2508

 

2589

 

2589

 

2713

 

2778

 

2778

 

2911

 

2972

длядітейвіком

до 6 років

2100

2201

2272

2272

2381

2438

2438

2555

2609

длядітейвіком

від6 до 18 років

2618

2744

2833

2833

2969

3040

3040

3186

3253

для

працездатнихосіб

 

2481

 

2600

 

2684

 

2684

 

2813

 

2880

 

2880

 

3018

 

3082

для осіб, які

втратили

1934

2027

2093

2093

2193

2246

2246

2354

2403

 

2022рік

2023рік

2024рік

зсічня

злипня

згрудня

зсічня

злипня

згрудня

зсічня

з липня

згрудня

працездатність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДоПрогнозудодаються:

Додаток 1«Загальні показники бюджету»Додаток 2 «Показники доходів бюджету»Додаток3«Показникифінансуваннябюджету»

Додаток6«Граничніпоказникивидатківбюджетутанаданнякредитівзбюджетуголовним розпорядникам коштів»

Додаток    7    «Граничні   показники    видатків    бюджету    за                         Типовоюпрограмноюкласифікацієювидатківтакредитуваннямісцевогобюджету»

Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»Додаток12«Показникиміжбюджетнихтрансфертівіншимбюджетам»

 

Нескладались:

Додаток4«Показникимісцевогоборгу»

Додаток5«ПоказникигарантованогоАвтономноюРеспублікоюКрим,обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевихгарантій»

Додаток8«ГраничніпоказникикредитуваннябюджетузаТиповоюпрограмноюкласифікацієювидатківтакредитуваннямісцевогобюджету»

Додаток9«Показникибюджетурозвитку»

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційнихпроектів»

 

 

Начальникфінансовоговідділу                                    НаталіяБАБАРИГА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь